تیر ۱۳۹۲

 مجمع عمومی آسیفا اصفهان در سال ۹۲ یکشنبه ۱۶ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در خانه هنرمندان اصفهان برگزار می گردد.

 موضوعات جلسه درباره عملکرد سال گذشته هیئت مدیره، معرفی اعضای جدید، ارائه ی برنامه های پیش رو و اعلام خدمات رفاهی از قبیل پیگیری بیمه تامین اجتماعی اعضا و بن های تخفیف خانه ی کارگر می باشد.

اعضای محترم آسیفا اصفهان با حضور در این مجمع، هیئت مدیره آسیفا اصفهان را در ارایه خدمات بهتر یاری دهند.