دی ۱۳۹۷

بنا بر تصمیم هیئت مدیره آسیفا ایران، مقرر شده است که نمایندگانی از این هیئت مدیره، در سفری یکروزه به اصفهان، پیرامون تغییرات و اصلاحات اساسنامه آسیفا ایران، تبیین برنامه های آتی در شهرستانها، تفکیک امور صنفی و فرهنگی آسیفا و سایر موارد احتمالی، جلسه ای با اعضای رسمی و هیئت مدیره آسیفا اصفهان برگزار نمایند. مرور ادامه